6 March 2021  | Israel’s renewable percentage of total energy production 9%

הדרך לצמצום פליטות הפחמן עוברת דרך הסכמים אזוריים


הפורום לחשיבה אזורית

אביבה שמש

משבר האקלים מאיים על המזרח התיכון לא פחות מסכסוכי טריטוריה. ואכן, נראה שהגאופוליטיקה האזורית מתעצבת מחדש בצל משבר האקלים, מאגרי הגז וההסכמים האזוריים. במציאות זו, טוב תעשה ישראל, שהתמכרה לתלות בגז שלחופיה, אם תרקום שיתופי פעולה אזוריים כדי לעמוד ביעדים עליהם חתמה בהסכם פריז
עם הרחבת מעגל המדינות שישראל מנהלת עימן יחסים רשמיים, טוב תעשה אם תרקום שיתופי פעולה אזוריים כדי לחזק את כלכלתה, כדי להבטיח יציבות אנרגטית, ובה בעת כדי לעמוד ביעדי האקלים שעליהם התחייבה בהסכם פריז