23 ינואר 2021  | אחוז אנרגיות מתחדשות מסך הייצור בישראל: 9%

מכרז לפריסה וניהול עמדות טעינה לרכבים חשמליים

מכרז פומבי מס' 2/2020
לפריסה וניהול עמדות טעינה לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות בתחום המועצה האזורית חבל אילות

סכום רכישת מסמכי המכרז: החל מתאריך 22.12.2020 בין השעות 09:00-15:00, תמורת סך של 1,000(אלף שקלים חדשים), שלא יוחזרו בכל מקרה. לאור ההנחיות בשל מגיפת הקורונה אין קבלת קהל במשרדי החברה. יש לפנות לגב' סיון רותם באמצעות טלפון 054-5640114 ובכתובת מייל Sivanr@eilot.org.il לצורך קבלת טופס רכישה.

ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום לפני רכישתה, באתר המועצה, בכתובת https://www.eilot.org.il

תנאי סף: רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

מפגש מציעים: לא חובה.

מועד .
המפגש יתקיים באופן ווירטואלי באמצעות אפליקציית וידאו סינכרונית (כדוגמת ZOOM). מועד המפגש נקבע ליום 29.12.2020 בשעה 10:00.

קישור ישלח לכל מי שיפנה לפחות 24 שעות מראש לגב' סיון רותם באמצעות הדוא"ל המצוין לעיל.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 07.01.2021 בשעה 12:00

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: עד ליום ה', ה- 21.01.2021 עד השעה 11:30, במסירה ידנית
בלבד לתיבת המכרזים במועצה האזורית חבל אילות (אין לשלוח בדואר).

מועד פתיחת תיבת המכרזים: יום ה', ה- 21.01.2021 בשעה 12:30
מען לפרטים: סיוון רותם – 08-6355822

מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם כמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז.

הרשמה לניוזלטר