Biodigester market development in Sub-Saharan Africa

A presentation by Bert van Nieuwenhuizen The World Health Organisation (WHO) estimates that annually 4.3 million people die from the exposure to household air pollution because of cooking on open fires or traditional stoves!

הפקת אנרגיה מפסולת ביומאסה: תקצירי מחקרים ותובנות

דוח זה נכתב ע”י המשרד להגנת הסביבה ופורסם באוגוסט 2014. מתוך ההקדמה המובאת בדו”ח: בהתאם להחלטת ממשלה מס’ 3954 מיום 21.08.2008 בנושא “מחקר, פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת”, הוטל על המשרד להגנת הסביבה לקדם מחקר תשתיתי ולהזמין מחקרים אקדמיים בעלי פוטנציאל לישימות מסחרית. בהתאם לזאת פעל המשרד לקידום מחקרים בנושא.

ייצור חשמל מביוגז, ביומאסה ופסולת – רקע ומגמות לעתיד

מצגת של הרשות לשירותים ציבורייים העוסקת במסגרת הרגולטורית של ייצור חשמל מביוגז וביומאסה – והיא החלטת הממשלה להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים. רקע קצר כיצד מתרחש תהליך הייצור ומהי מדיניות המשרד להגנת הסביבה בתחום זה. המצגת עוסקת בתעריפים בעולם לחשמל מביומאסה ופסולת ובעיקרי שימושו.

כיצד ניתן לממש את מכסת האנרגיה מפסולת ולמנוע בכך הטמנה?

המדיניות המרכזית של המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת היא כי יש צורך להפחית את כמות ההטמנה, מתוך תפיסה כי ההטמנה אינה חלופה ראויה לטיפול בפסולת. הירארכיית הטיפול בפסולת, כמו ביתרת העולם המערבי, מתבססת על תעדוף של חלופות הטיפול בפסולת לפי הסדר הבא: הפחתה במקור, שימוש חוזר, מיחזור, הפקת אנרגיה מפסולת שאינה בת מיחזור, ורק לבסוף הטמנה.

The case of biochar

Inclusion of Sustainable Agriculture in the Carbon Market: The Case of Biochar, Ilan Stavi, Menashe Zelicha Biochar is an enviromental solution for waste disposal with a low impact on soil and vegetation.

גידול אשל זקוף לביומאסה בערבה הדרומית

Yahel Solar Panels

סקירה מאת אמנון גרינברג (כולל עבודה אקדמית) אזור הערבה הדרומית הינו אחד האזורים הצחיחים ביותר בארץ. המים נדירים, ואלו שאכן יש בנמצא הם לרוב מי ים מותפלים. למרות תנאי פתיחה גרועים למדי, מצא המו”פ (מרכז מחקר ופיתוח) האזורי (הנקרא גם מו”פ ערדום) הזדמנויות שונות לבחינת גידולים שונים ליצירת ביומסה שהינה סוג אחד של אנרגיה מתחדשת.