Weaving an innovation network from the middle‑out: the case of the renewable energy ecosystem

Tali Zohar, Yael Parag and Ofira Ayalon

Energy, Sustainability and Society

מערכות אנרגיה מתחדשת נתפסים כדרך להילחם בשינויי האקלים. הקמתם דורשת חדשנות, השקעות ומדיניות עבור טכנולוגיות מתפתחות. ממשלות ברחבי העולם מנסות לתמוך במערכות האקולוגיות של חדשנות אנרגיה-טק ואקלים-טק בניסיון לקדם סביבה תומכת חדשנות. עם זאת, מדיניות חדשנות באנרגיה תואמת לרוב את הרעיון הדיכוטומי של דחיפה טכנולוגית ומשיכת שוק ומתעלמת מההקשרים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים שבהם נמצאות טכנולוגיות חדשניות: השחקנים והאינטראקציות הקשורים להתפתחותם.

מאמר זה מנתח את המקרה של ‘יוזמת אנרגיה מתחדשת אילת-אילות’ ואקו-סיסטם החדשנות של ישראל מבעד לעדשת ה-MOP פרשנות סוציו-טכנית למינוח הדחיפה והמשיכה.

במחקר יושמה מתודולוגיית מעקב אחר תהליכים כדי להתחקות אחר רצף של אירועים במטרה לקבוע אם שחקן נדחף או משך, היווצרות רשת של שחקנים, והתפתחות אקוסיסטם חדשנות אנרגטית מהאמצע החוצה. הנתונים לניתוח נאספו מראיונות, מניירות מדיניות, מאמרים בתקשורת והחלטות ממשל.

תוצאות: הניתוח מדגים כיצד גורמי הביניים דוחפים את הטמעת הטכנולוגיות בישראל, ובו זמנית מושכים מקבלי החלטות ושחקני ביניים אחרים כדי לקדם את המעבר למתחדשות. הדחיפה והמשיכה, כוחות ואינטראקציות בין שחקנים מובילים למעורבות של בעלי עניין חדשים ברשת החדשנות.