רשות החשמל פרסמה את דוח מצב משק החשמל לשנת 2018. הדוח עוסק בנושאים שונים: מקטע הייצור, דלקים, אנרגיות מתחדשות, פליטות, רשת, הספקה וצרכנות ועוד.

מהדו״ח עולה כי הביקוש לחשמל ממשיך לצמוח, אולם בקצב איטי בהשוואה לשנים קודמות. הרזרבה במשק החשמל נותנת כיום מענה מספק לאמינות ההספקה לצרכנים אבל לאור המשך מגמת הגידול בביקוש מסתמן צורך בכושר ייצור נוסף לקראת אמצע העשור הבא.

פליטות המזהמים במשק החשמל פחתו ביותר מ 50% בתוך 5 שנים, עקב התקנת סולקנים בתחנות פחמיות, הגבלת השימוש בפחם והגידול בייצור אנרגיה מתחדשת. בשנת 2025 משק החשמל צפוי לעמוד ביעד המשתמע למשק החשמל לשנת 2030 מהחלטת הממשלה להפחתת פליטות. זאת בזכות הפחתת שימוש בפחם וגידול בשימוש באנרגיה מתחדשת.

מליאת רשות החשמל, בראשות ד”ר אסף אילת, החליטה על שורת הסדרות ומכרזים למתקנים סולאריים, בדגש על גגות. רשות החשמל קידמה שורה של הסדרות למתקנים סולאריים בהתאם למדיניות שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ, לשם עמידה ביעד של ייצור 10% מהאנרגיה בישראל ממקורות מתחדשים בשנת 2020 . הסדרות אלה גובשו כחלק מתפיסה כוללת המפשטת את תהליכי החיבור, המימון, ההקמה והתפעול של מתקני ייצור, בדגש על מתקנים סולאריים. מטרת הסדרת הגגות שפרסמה הרשות היא לאפשר למגוון אוכלוסיות בעלי גגות, קרקעות ומאגרי מים לייצר חשמל סולארי לשימוש עצמי ולמכור את העודפים לרשת החשמל הארצית. שנת 2018 היוותה שנת שיא בכל הזמנים בהקמת גגות וחוות סולאריות: כ 4600 גגות סולארים הוקמו או נמצאים בתהליכי הקמה וחיבור לרשת בשנה זו, בנוסף למעלה מ 40-חוות סולאריות קרקעיות. בשנים 2019-2020 צפוי גידול משמעותי בייצור אנרגיה מתחדשת בזכות מתקני גגות קטנים, מתקנים חדשים הקמים באמצעות מכרזים שפרסמה הרשות ומתקנים נוספים שהקמתם תושלם בשנים אלו.

הדו”ח משקף תוצרים של ישיבות מליאת הרשות בהן התקבלו עשרות החלטות בנושא קידום אנרגיות מתחדשות במשק הישראלי.