ה-OECD מציג לממשלת ישראל צעדים קונקרטיים להפחתת פליטות גזי החממה ולחיזוק הכלכלה, כשבמוקד נמצאים מגזרי האנרגיה, התחבורה, הערים והמבנים. הדוח מחבר בין מימוש המחויבויות הבין-לאומיות של ישראל כחלק מהמגמה העולמית למעבר לכלכלה עולמית יעילה ודלת פחמן, לבין ההזדמנויות הנובעות מכך לצמיחה ירוקה ולשיפור איכות החיים בישראל.
הדוח מדגיש וממליץ על שתי פעולות מרכזיות: עיגון החזון והיעדים הלאומיים בחקיקה; ותמחור הנזק לאיכות החיים בישראל מפליטת גזי החממה.

המלצות בתחום האנרגיה:
1. הגברת גמישות אספקת החשמל ויצירת התאמה בין סוגי היצע האנרגיה והביקוש לאורך היום.
2. תמחור הנזק של השימוש בדלקים מזהמים בהתאם לשיעור פגיעתם בבריאות ובסביבה.
3. השקעה באנרגיה סולארית על פני גז טבעי תביא לחיסכון כספי לצד יצירת מקומות עבודה, בייחוד בפריפריה.
4. עידוד הפקת חשמל סולארי על-ידי רשויות מקומיות, יזמים וצרכנים פרטיים. הסרת חסמים לייצור נרחב ושיפור הולכת החשמל.
5. סיוע למשקי בית מעוטי יכולת בקידום התייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל.

המלצות בתחום התחבורה:
1. התמקדות בנגישות להזדמנויות כמדד מרכזי בתהליכי תכנון ובנייה.
2. הגברת האוטונומיה של הרשויות המקומיות והקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות.
3. מתן עדיפות לאמצעי תחבורה לא מזהמים – למשל, באמצעות הגדרת נתיבי תחבורה ציבורית ושינוי ייעוד חניות.
4. תמחור הנזק של השימוש בדלקים מזהמים בהתאם לשיעור פגיעתם בבריאות ובסביבה.

המלצות בתחום הערים והמבנים:
1. שיפור הקומפקטיות של הערים לטובת התמודדות עם הגידול הצפוי באוכלוסייה.
2. חיוב בנייה ירוקה ברת-קיימא במסגרת התוכנית האסטרטגית לדיור.
3. האצת הקמה של שכונות ירוקות והפיכת שכונות קיימות לידידותיות לסביבה.
4. האצת שדרוג מבנים קיימים באמצעות מנגנוני מימון חדשניים שיכולים לסייע ביצירת דיור בר-השגה.
5. הגברת האוטונומיה של הרשויות המקומיות והעברת סמכויות תכנון.

קישור לדוח המלא