מכון דשא ומוזיאון הטבע, אפריל 2019

אזור הערבה הדרומית ובקעת עובדה כולל שטחים פתוחים טבעיים בהיקף נרחב, המציגים מגוון נופים ובתי-גידול. באלו נמצא שפע מפתיע של מיני צמחים ובעלי חיים המתמודדים בהצלחה עם האקלים הקיצוני.
בנוסף, לערבה בכלל ולאזור ראש מפרץ אילת בפרט, מתנקז נתיב נדידה של עופות ממינים רבים, בעל חשיבות עולמית. בתחום הסקר נמצאים גם אתרים ארכיאולוגיים רבים מאד ומגוונים, מתקופות שונות.

גבולות הסקר הנוכחי נקבעו בהמשך לסקרים קודמים באזור, והורחבו כך שיכללו את השטחים בהם נמצאים היישובים ושטחי החקלאות במועצה אזורית חבל אילות, ואת מרבית האזורים בהם קיימות תוכניות פיתוח. חלק גדול משטחי המועצה האזורי מוגנים סטטוטורית. עם זאת, בערבה עצמה, שבה נמצא חלק חשוב מבתי הגידול ומערכי הטבע, הנוף והמורשת הייחודיים, ישנם לחצי פיתוח ניכרים, ומתחדד הקונפליקט בין צרכי השימור לצרכי הפיתוח.
באזור הצחיח הקיצון ישנה השפעה אקולוגית רבה במיוחד לפעילויות אנושיות כמו התיישבות וחקלאות אינטנסיבית. זאת בשל ההבדל הדרמטי בין השטח הטבעי, הדל בדרך כלל במים ובמשאבים נוספים, לבין שטחי היישובים והחקלאות. מעבר להתמרת חלקים מבתי הגידול הטבעיים לשימושי קרקע אחרים, ישנן השפעות נוספות, בעייתיות ברובן. אלה כוללות עידוד של מינים כוללניים על חשבון מינים מתמחים ודחיקה של האחרונים, ועידוד הפצת מינים פולשים של צמחים ובע“ח. השפעות אלה חורגות מהתחום בו מתבצעת הפעילות האנושית, ברדיוסים שונים התלויים באופי הפעילות ובמינים המדוברים.
מטרת הסקר הינה ליצור בסיס נתונים עדכני לגבי ערכי הטבע, הנוף והמורשת, שיוכל להוות רקע לתכנון המתחשב בערכים אלה, כמו גם לממשק שימור וטיפוח שלהם.
התובנות העיקריות של הסקר כוללות את חשיבות העקרונות הבאים: שימור של בתי הגידול הנדירים של החולות, עציות השיטים והמלחות, ושמירה על שיטים ועל אופי הזרימה בערוצים העיקריים בכל בתי הגידול; שמירת קישוריות בין השטחים הטבעיים בערבה ושמירת אזורי חיץ סביב שטחים רגישים במיוחד; הטמעת שיקולים אקולוגיים בהחלטות לגבי מיקום שטחי חקלאות חדשים ופיתוח חדש בכלל, ובניהול שטחי חקלאות קיימים וחדשים; שמירה על תפקודם של השטחים החיוניים לעופות נודדים ועל שמיים נקיים ממכשולים בסביבת שטחים אלה; הטמעת שיקולים נופיים בתכנון, באופן שישמר את נופיו הטבעיים וההתיישבותיים הייחודיים של האזור, ושיקום נופי של שטחים פגועים; שימור וטיפוח מכלולי אתרים ארכיאולוגיים יחד עם הנוף הטבעי בסביבתם; טיפול, רצוי בגישה מונעת, במיני צמחים ובעלי חיים פולשים או מתפרצים.