fbpx
27 November 2021  | Israel’s renewable percentage of total energy production 9%

יורים ובוכים- חיפושי נפט ופצלי שמן בישראל

דוח של החברה להגנת הטבע לקראת ועידת האקלים הישראלית ה-4 בנושא חיפוש ופיתוח של מאגרי נפט ופצלי שמן.

מבחינה שערכה החברה להגנת הטבע עולה כי בשנים האחרונות עולה כי בשנים האחרונות מקודמות בישראל יוזמות רבות לחיפוש ופיתוח של דלקים פוסיליים נוזליים. יוזמות אלה באות לידי ביטוי בחיפושים אחר מאגרי נפט יבשתיים, המצריכים פיתוח קונבנציונאלי או שאינו קונבנציונאלי, ובפיתוח שדות פצלי שמן, בהיקפים כוללים שעשויים להסתכם במאות מיליוני חביות נפט. חלק מיוזמות הפיתוח הקיימות כיום מהוות איום ממשי על איכות החיים, על איכות הסביבה ועל המערכות האקולוגיות בישראל. מסמך זה נועד להציג בפני הממשלה, משרד האנרגיה והציבור את האבסורד של קידום מיזמי הפקת אנרגיה הרסניים מבחינה סביבתית ביד אחת, תוך כדי קידום פעילות ממשלתית משותפת ומבורכת להפחתת זיהום האוויר ופליטות גזי חממה ביד השניה.

קודחים ובוכים נובמבר 2019