fbpx
27 November 2021  | Israel’s renewable percentage of total energy production 9%

כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת

מצגת כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת, ישראל 2050, המשרד להגנת הסביבה, כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה.

הצגת אסטרטגיה הוליסטית כלכלית, חברתית וסביבתית תוך ניצול הזדמנויות לחדשנות טכנולוגית. המצגת עוסקת בנושאים הבאים: ערים ומבנים, תחבורה, תעשיה ופסולת ומשק החשמל.

במצגת ניתן לראות הצגה של כלכלה מקיימת: יעד המדיניות המקרו כלכלית של ישראל הוא צמיחה מכלילה: צמצום הפער בתוצר לנפש מול המדינות העשירות וצמצום אי השיויון. לצורך כך צריך לשלב בין תכניות שונות לעידוד הצמיחה וצמצום פערים, לבין אימוץ יעדים סביבתיים בכלל ויעדי הפחתת פליטות מזהמות בפרט.

במצגת ניתן לראות את השפעת משק האנרגיה על הוצאות החשמל של משקי בית בישראל:

תרחיש של 80% מתחדשות ו20% גז טבעי- תוספת של 10 ₪ לחודש

תרחיש של 30% מתחדשות ו70% גז טבעי- תוספת של 33 ₪ לחודש

תרחיש של 3% מתחדשות ו67% גז טבעי 30% פחם- תוספת של 67 ₪ לחודש.

בשקלול תועלות ישירות ועקיפות, המהלכים להפחתת פליטות ומעבר לאנרגיה ירוקה, באם ישולבו עם תכניות בתחום התחבורה והתכנון, יתרמו להאצת צמיחת המשק הישראלי מעבר לקצב הצמיחה העולה מהתחזית ארוכת הטווח של בנק ישראל.