משרד האנרגיה/ ד”ר דן וינשטוק/ גיאופרוספקט/ נובמבר 2021

הביקושים לחשמל בעשורים האחרונים גדלים בקצב מהיר. לצד מגמה זו, תמהיל ייצור החשמל עובר גם הוא שינוי, הכולל את הרחבת שילובן וניצולן של אנרגיות מתחדשות בתמהיל הייצור וזאת במטרה לצמצם את פליטות גזי החממה.

בשל אופיין התנודתי של אנרגיות מתחדשות, הן מציבות אתגרים רבים בפני מי שאמון על אספקת חשמל סדירה לצרכנים השונים, ועל כן נדרשים אמצעים טכנולוגיים משלימים המאפשרים מתן מענה לתנודתיות זו. אגירת אנרגיה חשמלית, זוהתה כאחד האמצעים המאפשרים שיפור באמינות תפקוד מערכת החשמל בכלל, ובפרט להתמודדות עם האתגרים המציבות האנרגיות המתחדשות.

קיימות טכנולוגיות שונות לאגירת אנרגיה, כאשר כיום מרבית ההספק החשמלי מתקבל מאתרי אגירה שאובה. בשני העשורים הקרובים משקלה של טכנולוגיה זו צפוי לרדת, ואגירה באמצעים אחרים זולים יותר ומורכבים פחות, תלך ותגדל. גם מדינת ישראל הצטרפה לתהליכים הבין לאומיים לקידום אנרגיות מתחדשות כחלק מהתחייבויותיה הבינלאומיות להפחתת פליטות גזי חממה וכחלק מרצונה להיות בעלת עצמאות אנרגטית. בשני העשורים האחרונים, ממשלת ישראל קיבלה שורה של החלטות בנוגע לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. בהחלטת ממשלה 465 מיום 2020.10.25 נקבעו היעדים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת עד לשנת 2030 ,כך שייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות יעמוד על %30.

מתוך הבנה כי נדרשת מדיניות סדורה לנושא זה ובמטרה לעמוד ביעדי הממשלה המועצה הארצית לתכנון ובניה בהחלטתה מיום 2020.11.10 ,קבעה שורה של עקרונות לתכנון משק האנרגיה. בהתייחס לאגירת אנרגיה, הטילה המועצה על משרד האנרגיה את מלאכת עריכת מסמך המדיניות לאגירת אנרגיה. בהחלטתה קבעה המועצה כי במסגרת המסמך יוצג הצורך במתקני אגירה במשק החשמל, לרבות היקפים, פריסה ומאפייני הקמה. כמו כן, קבעה המועצה כי המסמך יכלול את המלצות להסרת חסמים. בהתאם להחלטת המועצה הארצית נערך מסמך מדיניות זה, אשר בנוי משלושה חלקים: החלק הראשון הינו פרק רקע הכולל סקירת יישומים שונים לאגירת אנרגיה, טכנולוגיות אגירה שונות וסקירה בינלאומית של מתקני אגירה שונים. החלק השני מציג מיקומים מומלצים לשילוב מתקני אגירה ופריסה גיאוגרפית, לצד ניסוח עקרונות לתכנון מתקני אגירה, בהתאם לצרכי האגירה של ישראל, והיבטים תכנוניים סביבתיים ובטיחותיים במתקני האגירה. החלק השלישי סוקר את המסד הסטטוטורי לתכנון וקידום מתקני אגירה וכולל המלצות להליכי תכנון של מתקני אגירה. הטכנולוגיה אשר משמשת כטכנולוגית הייחוס במסמך המדיניות היא של אגירת אנרגיה כימית במצברים.