סביבה ואנרגיה/ עידן ליבס | פרופ’ אופירה אילון

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות ציבורית ומשרד האנרגיה

ניידות חשמלית משנה באופן מהותי את דפוסי צריכת האנרגיה המשמשת להובלת בני-אדם וסחורות, שהינם חלק קריטי בכל כלכלה מודרנית. להחלפתם ההדרגתית של כלי רכב בעלי מנועי בעירה פנימית על-ידי כלי רכב חשמליים צפויות להיות השלכות מרחיקות לכת על משק האנרגיה, על איכות הסביבה ועל המרחב הבנוי. על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בשינוי זה, נדרשת היערכות מחושבת ומושכלת, כך שיינתן מענה למאפיינים הייחודיים של רכב חשמלי ושל התשתיות התומכות הנדרשות לאימוצו בקנה מידה רחב. משימה זאת מקבלת משנה תוקף ברשויות מקומיות האמונות על ניהול המרחב הציבורי שבתחומן ומהוות את נקודת הממשק העיקרית שבין בעלי-העניין השונים בתחומי התחבורה והאנרגיה ובמרכזם התושבים. מדריך זה עוסק בבחינה והצגה של חלופות אמצעי מדיניות בפרישת תשתיות טעינה לרכב חשמלי ברשויות מקומיות. זאת, תוך התייחסות לסוגיות מעשיות שונות בהתמודדות עם אתגרים בתחומי הרגולציה ותקינה, מימון, מודלים ליישום, התנגדות ציבורית והיבטים נוספים. מטרתו של המדריך הינה לשמש ככלי בידי רשות מקומית בבואה להקים תשתיות ולגבש מדיניות מקומית תומכת בתחבורה מבוססת הנעה חשמלית וטעינתה מרשת החשמל.