29 November 2022  | Israel’s renewable percentage of total energy production 9%

תכנית לאומית לאנרגיה מתחדשת מרכז השל לקיימות

פרוייקט קידום המעבר לאנרגיות מתחדשות NZO

לקריאת העבודה המלאה