fbpx
27 September 2021  | Israel’s renewable percentage of total energy production 9%

ניצול פוטנציאל גגות מבני החינוך בעיר בית שמש להפקת חשמל ע”י התקנת פאנלים סולאריים

עבודה זו הוגשה במסגרת הקורס “סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי” בלימודי התואר השני, בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב ועוסקת בנושא הכדאיות הכלכלית, אך גם החברתית והסביבתית שתופק בעקבות הצבת מתקנים פוטו וולטאים (סולאריים) להפקת חשמל על גגות בתי ספר בעיר בית שמש

עיריות גדולות בישראל כמו עיריית ירושלים ועיריית תל אביב, הבינו את הכדאיות הכלכלית הנובעת מפרויקטים סולארים להפקת חשמל והחלו כבר בשנת 2011 להוציא לפועל עשרות פרויקטים שכאלו (לרוב על גגות בתי ספר ומרכזים קהילתיים). לעומתן, עיריית בית שמש טרם החלה לחשוב ולגבש נתונים לבחינת כניסה לתחום.

שאלת המחקר אם כך, היא: “האם קיימת כדאיות כלכלית לעיריית בית שמש להוציא לפועל פרויקט הצבת מתקני פוטו וולטאי על גגות מבני חינוך”.
השערת המחקר היא שפרויקט מסוג זה שעיקרו התייעלות אנרגטית אכן ימצא כרווחי ובעל השפעה חיובית אף על תחומים נוספים דוגמת הקהילה, איכות הסביבה וטכנולוגיה. ושעיריית בית שמש טרם הוציאה פרויקט שכזה אל הפועל בעיקר עקב חוסר מודעות בנושא זה אצל מקבלי ההחלטות בעירייה.

מטרתה של עבודה זו להנגיש את המידע למקבלי ההחלטות בעיריית בית שמש, ולבחון את הכדאיות של הפרויקט בעיר באמצעות איסוף נתונים מקיפים ועיבודם כך שבסופו של דבר יינתן מענה מקיף, הנוגע בתחומים הטכנולוגיים, הכלכליים, הסביבתיים והקהילתיים. לשם השגת מטרת העבודה, אקיים ראיונות עם אנשים יודעי דבר בתחום האנרגיה הסולארית, כמו: מהנדסים, יועצים, עובדי מדינה, עובדי רשויות מקומיות, יזמים, אנשים בעלי ניסיון בתחום וגם אנשים פרטיים שהובילו באופן עצמאי הקמת מתקן סולארי על גג המבנה חינוך בעיר בית שמש. בנוסף, בכדי להבין מידת שיתוף הפעולה והלך הרוח של הורים לתלמידים הלומדים בעיר בית שמש, חולק שאלון קצר להבנת מידת הסכמתם להצבת מתקנים פוטו וולטאים בשטח בית הספר בו לומד ילדם.

עבודה של עדי איזבל בנבניסטי, במסגרת קורס “סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי” הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון החוג ללימודי מדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב.