Promoting Renewable Energy to Cope with Climate Change—Policy Discourse in Israel

Avri Eitan

.שינויי האקלים העולמיים גוברים עם הזמן ומחייבים אימוץ של מגוון שיטות התמודדות

.אנרגיות מתחדשות הן חלופה למערכות חשמל קונבנציונליות והן נחשבות לכלי חשוב במדיניות של הפחתת פליטת גזי חממה

.לכן יש להן תפקיד חשוב באסטרטגיות של מיתון שינויים באקלים

.אנרגיות מתחדשות עשויות גם למלא תפקיד מכריע באסטרטגיות הסתגלות לשינויי האקלים מכיוון שהן יכולות להפחית את הפגיעות של מערכות אנרגיה לאירועים קיצוניים

.המאמר בוחן האם קובעי המדיניות בישראל של אנרגיות מתחדשות  נוטים להתמקד באסטרטגיות הפחתה או באסטרטגיות הסתגלות

התוצאות מראות שלמרות ההשפעה המינורית של ישראל על פליטת גזי החממה העולמית, קובעי המדיניות מתמקדים יותר בקידום אנרגיות מתחדשות כאסטרטגיה למיתון שינויי אקלים

.ולא מתמקדים באסטרטגיית הסתגלות