Avri Eitan, Gillad Rosen, Lior Herman and Itay Fishhendler

.אימוץ אנרגיות מתחדשות תורם לפיתוח בר קיימא ברחבי העולם

.יזמים הם סוכני מפתח בקידום אנרגיות מתחדשות מכיוון שהם משפרים את תמהיל האמצעים של הייצור וכך הופכים טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת למערכות אנרגיה ברות קיימא

.למרות זאת הספרות נוטה להתייחס ליזמים כאל קבוצה הומוגנית, ובכך מונעת התייחסות מקיפה להבנת המניעים, ההתנהגויות, היכולות וההשפעות שלהם

.מחקר זה מתייחס לנושא זה באמצעות זיהוי וסיווג של המאפיינים השונים של היזמים

.במחקר מוצגים ארבע דוגמאות ליזמי אנרגיה מתחדשת בסין, דנמרק, גרמניה והודו והם מנותחים על פי המאפיינים השונים

.מחקר זה משפר את הבנתנו של יזמי האנרגיה המתחדשת ואת תפקידם המשמעותי בקידום אנרגיה מתחדשת ברחבי העולם