Search our database

Latest Items


הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל

המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית

עורך ראשי: פרופ' שאול חורב ערך והפיק: אהוד גונן

2020 תכנית חילוץ ירוקה

מסמך זה מציג סל של צעדי מדיניות אשר תועלתם כפולה: יצירת צמיחה ותעסוקה בצד הפחתת נזקי אקלים והגנה על הסביבה.

אנרגיה סולארית בשילוב עם אגירה מהווים איום לייצור גז

על פי ראיון ב Energy-Storage.news באפריל 2020 עם האנליסט טיפן ברנדילי מחברת בלומברג, הירידה המהירה בעלויות אחסון האנרגיה ע"י סוללות גורמת לאגירה להיות תחרותית מול מפעלי גז ביישומים הדורשים עד שעתיים אגירה, אם כי ייצור גז לפרק זמן ארוך יותר יהיה קשה יותר להביס מבחינה כלכלית נכון להיום.

פודקאסט חשמל מאנרגיה סולארית

מטען חשמלי- פודקאסט של חברת חשמל בנושא התאים הפוטו וולטאיים מבוססי קרינת שמש

בהשתתפות דורית בנט, מנכ"לית החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות

אנרגיה מתחדשת מקורקעת

פרופ רחל אלתרמן ד"ר נעמה טשנר, הטכניון- המרכז לחקר העיר והאזור

דוח מחקר- חסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל במבט השוואתי

האיחוד האירופי: מקדמים הגדלת יעד הפחתת הפליטות ל-60%

ועדת הסביבה של האיחוד האירופי הצביעה בעד חיוב חברות האיחוד להפוך נייטרלים אקלימית עד 2050.

בלגיה: פיילוט סולארי קהילתי – בי”ס ימכור חשמל לשכנים

בבלגיה, ליד בריסל החלה לפעול קהילת האנרגיה הראשונה שבה פועל פיילוט PV לצריכה עצמית ומכירת עודפים ל-15 צרכנים במתח נמוך בסביבת ביה"ס. אם הפיילוט יצליח הוא יהווה תשתית רגולטורית לקהילות אנרגיה באיחוד האירופי.

אנרגיות מתחדשות עוקפות דלקים מאובנים בייצור חשמל באיחוד האירופי

בשנת 2020, לראשונה, מקורות של אנרגיות מתחדשות עקפו פחם, נפט וגז בייצור החשמל באיחוד האירופי, כך עולה מניתוח חדש.