Search our database

Latest Items


The social dimension of renewable energy storage in electricity markets

The social dimension of renewable energy storage in electricity markets: The role of partnerships Avri Eitan & Itay Fischhendler

Community–private sector partnerships in renewable energy

Avri Eitana, Lior Hermanb, Itay Fischhendlerc, Gillad Rosenc

Renewable Energy Entrepreneurs: A Conceptual Framework

Avri Eitan, Gillad Rosen, Lior Herman and Itay Fishhendler

Promoting Renewable Energy to Cope with Climate Change

Promoting Renewable Energy to Cope with Climate Change—Policy Discourse in Israel Avri Eitan

הדרך לצמצום פליטות הפחמן עוברת דרך הסכמים אזוריים

משבר האקלים מאיים על המזרח התיכון לא פחות מסכסוכי טריטוריה. ואכן, נראה שהגאופוליטיקה האזורית מתעצבת מחדש בצל משבר האקלים, מאגרי הגז וההסכמים האזוריים. במציאות זו, טוב תעשה ישראל, שהתמכרה לתלות בגז שלחופיה, אם תרקום שיתופי פעולה אזוריים כדי לעמוד ביעדים עליהם חתמה בהסכם פריז.

הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל

המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית

עורך ראשי: פרופ' שאול חורב ערך והפיק: אהוד גונן

2020 תכנית חילוץ ירוקה

מסמך זה מציג סל של צעדי מדיניות אשר תועלתם כפולה: יצירת צמיחה ותעסוקה בצד הפחתת נזקי אקלים והגנה על הסביבה.

אנרגיה סולארית בשילוב עם אגירה מהווים איום לייצור גז

על פי ראיון ב Energy-Storage.news באפריל 2020 עם האנליסט טיפן ברנדילי מחברת בלומברג, הירידה המהירה בעלויות אחסון האנרגיה ע"י סוללות גורמת לאגירה להיות תחרותית מול מפעלי גז ביישומים הדורשים עד שעתיים אגירה, אם כי ייצור גז לפרק זמן ארוך יותר יהיה קשה יותר להביס מבחינה כלכלית נכון להיום.