Search our database

Latest Items


השפעת יישום הפטרייה המיקוריטית על היבול הווגטטיבי ויבול הזרעים של צמחי קיקיון המגודלים על גבי מים מליחים.

עבודת גמר בביולוגיה של ליאור שרף, מביה"ס מעלות שחרות, בהנחיית ד"ר גבי בנט. 

בעבודה זו נבדקה השפעת היישום של פטריית קרקע מיקוריטית מהמין Glomus intraradices על יבולו של צמח הקיקיון (Ricinus communis) בשלושה משטרי השקיה שונים: שניים של מים מליחים ואחד של מים מותפלים. ההנחה בבסיס עבודה זו היא כי דרך השימוש בפיטריות מיקוריטיות, המקיימות סימביוזה עם שורשיהם של צמחים עילאיים תוך שהן מגבירות את עמידותם למגוון עקות, ביניהן יובש ומליחות, ניתן יהיה לשפר ביצועיהם של צמחים הגדלים על אדמות שוליים ומושקים במים מליחים.

ההיבטים הסביבתיים של ייצור אנרגיה מתחדשת בערבה הדרומית

כיום רוב האנרגיה בעולם מיוצרת בתהליכים הכוללים שריפת דלקים מתכלים כנפט, פחם וגז. תהליך זה גורם לפליטת גזים מזהמים לחלל האטמוספרה, ותורם לחימום כדור הארץ ולשינויי אקלים. אנחנו עדים לאחרונה לתופעות טבע שמצביעות על כך שלשינוי האקלים יש השפעה ממשית על החיים בכדור הארץ.

אנרגיה סולארית, מים ומה שביניהם

 האתגר הגדול ביותר הניצב בפני שינוי חיובי אמיתי במקורות ייצור החשמל שלנו הוא אתגר הפיכת האנרגיה הסולרית ממרכיב נישתי למרכיב משמעותי בתמהיל ייצור החשמל העולמי. זהו אתגר מורכב המצריך את מקבלי ההחלטות ואת התעשייה להתמודד עם מספר חסמים שהבולט בהם הוא המחיר הגבוה של ייצור אנרגיה סולארית לעומת שימוש בדלקים פוסיליים. הפתרון היה תחנות תרמו סולאריות, עד שמים הפכו להיות משאב חסר.

השפעת האילוח בפטרייה המיקוריטית Glomus intraradices על עמידותם למלח של צמחים הנמצאים בתוך ומחוץ לטווח הפונדקאי שלה.

עבודת גמר בביולוגיה של אור מורג, תלמיד ביה"ס האזורי 'מעלה שחרות'. בהנחיית ד"ר גבי בנט

בעבודה ה זו נבדקה השפעת היישום של פטריית קרקע מיקוריטית מהמין Glomus intraradices על יבולם של הצמחים בזיליקום, שהינו צמח דו פסיגי המשמש כמצמח תבלין ,ועשב פיל, שהינו צמח חד פסיגי המהווה "צמח אנרגיה" פוטנציאלי, בשני משטרי השקיה שונים, האחד מים מליחים והשני מים מותפלים.

שימוש מושכל בשטחים חקלאיים לייצור אנרגיה סולרית

מאת: נועם אילן, סמנכ"ל חברת הון הטבע

נושא השטחים הדרושים לייצור אנרגיה סולרית מעלה, מעבר לסוגיות הנדל"ניות והיזמיות, סוגיות פילוסופיות וחברתיות כבדות משקל בגלל שהוא מעמת בין אג'נדת האנרגיה המתחדשת החיובית לבין הנושא הקריטי של שמירה על שטחים פתוחים.

צריכת חשמל ותמהיל דלקים בשנת 2008

התפלגות צריכת החשמל לפי סוג צרכנות לשנת 2008

כמות שמן עבור תחליפי דלקים מצמח הקיקיון לעומת מקורות אחרים

מהי כמות השמן שניתן להפיק מצמח הקיקיון לשימוש בתחליפי דלקים, לעומת כמות השמן שניתן להפיק מתירס, שיבולת שועל, דקל תמרים, כותנה, סויה ועוד מקורות רבים. 

הנתונים על פי מו"פ ערבה דרומית

Battery supported on/off grid system, independent from the power grid

This presentation was presented at the Eilat Eilot's renewable energy storage forum of 2013.